Sanacija nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko – moslavačke županije

Sanacija nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko – moslavačke županije

Jednokratna naknada je materijalno pravo na novčanu pomoć koju je moguće ostvariti između ostalog i uslijed pretrpljene elementarne nepogode poput potresa. Naknada iznosi do 2.500 kn za samca, odnosno do 3.500 kn za kućanstvo.

Izvršena je kontrola preko 320 km nasipa na području malog sliva Banovina.

Uočena su oštećenja na sedam lokacija od kojih su 4 lokacije na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), 2 lokacije na desnoj obali rijeke Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te 1 lokacija na lijevoj obali Kupe (Stara Drenčina). Također, u idućem razdoblju, a nakon opadanja vodostaja i povlečenja vode moguće je očekivati utvrđivanje i dodatnih oštećenja na drugim lokacijama.

Hrvatske vode žurno su započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija na lijevom savskom nasipu u Galdovu (31. prosinca 2020. godine) i Palanjku te na desnom kupskom nasipu u Petrinji, a 3. siječnja 2021. godine završena je sanacija pukotina na nasipu na lokaciji most Brest kod Petrinje. 4. siječnja 2021. započeli su i radovi sanacije na lijevom kupskom nasipu u Staroj Drenčini, odnosno započelo se s izgradnjom pristupnog puta do predmetne lokacije. Na preostale dvije lokacije (lijevi savski nasip u Tišini Erdetskoj i Hrastelnici) oštećenja nasipa ipak nisu velika u tolikoj mjeri da zahtijevaju neodložnu sanaciju, a u slučaju pogoršanja situacije dionicama se može brzo i lako pristupiti te osigurati stabilnost nasipa.

Kontinuirano se radi na hitnim sanacijama pa je tako u Galdovu izgrađen pristupni put u dužini 600 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 700 m, visina 3-4 metra, u Palanjeku je izveden pristupni put u dužini 250 m  i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 250 m, visina 3 metra te je ujedno izvedeno i ojačanje nožice nasipa nizvodno od rampe u dužini 115 m. U Staroj Drenčini saniran je postojeći put uz nasip u dužini 1.100 m i izgrađeno je 600 m novog pristupnog puta, sveukupno izvedeno je 1.700 m starog i novog puta. U Petrinji (Krnjica) - izgrađen je pristupni put u dužini oko 2.050 m, a u tijeku je i trasiranje i priprema terena za uspostavu druge linije obrane u dužini cca 500 metara.

Od početka radova sanacije sveukupno je do sada ugrađeno materijala: 36.000 m2 geotekstila, 20.300 m2 geomreže, 300 komada jumbo-vreća, 37.400 komada vreća punjenih pijeskom, 12.138 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 233 m3 lomljenog kamena, 1.833 kg najlona, 3.950 m box barijera.

Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 136 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 9 kombinirki,  4 buldozera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 62 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 6 agregata za rasvjetu.

U suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započelo se i s dodatnim geofizičkim ispitivanjima dionica nasipa georadarom, koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li još kakvi diskontinuiteti u tijelu nasipa nastali djelovanjem potresa. Iako vremenski uvjeti nisu bili previše naklonjeni (kiša, snijeg), u protekla 4 dana georadarom je snimljen ukupno 31 kilometar dionica nasipa, a terenska ispitivanja georadarom nastavit će se i u narednim danima.

U idućih nekoliko dana očekuje se da će u potpunosti biti dovršene druge linije obrane na oštećenim lijevim savskim nasipima (Galdovo i Palanjek) te će se započeti s izgradnjom druge linije obrane na oštećenim kupskim nasipima (Stara Drenčina i Petrinja).

 

Stranica