Ministarstvo kulture i medijaPITANJA I ODGOVORI koji se odnose na potrese i štetu na kulturnim dobrima 


Niz potresa doveli su do oštećenja na graditeljskoj baštini i zgradama sa statusom pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

Ministarstvo je odmah pristupilo prvom pregledu stradale baštine, a popis šteta na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima utvrđivat će se prema metodologiji koja se koristila u ožujku 2020. godine kada je potres pogodio područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Popis šteta koji je započeo 11. siječnja je završen, a angažirani su konzervatori iz cijele Hrvatske.

U Sisačko-moslavačkoj, ali i svim ostalim županijama u kojima su evidentirane štete na kulturnim dobrima obavljen je prvi pregled stradale baštine i svih nepokretnih spomenika te zbirki i inventara koji su sigurni za pristup. S obzirom na to da su se podrhtavanja osjetila i u Zagrebu, u koordinaciji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode obilaze se i objekti u Zagrebu koji su teško oštećeni u potresu u ožujku kako bi se utvrdilo je li došlo do novih oštećenja.

Ministarstvo je u procesu formiranja stručnog tima koji će pripremiti podlogu za valorizaciju i pristup obnovi. Uspostavljena je koordinacija sa Stožerom civilne zaštite i komunalnim službama koji će započeti uklanjati ruševine te su dogovorena postupanja vezano uz deponiranje dijelova zaštićenih zgrada.

Trenutno se vrši evakuacija pokretnih kulturnih dobara na lokacijama koje su sigurne za pristup. Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, zajedno sa stručnim timom konzervatora, restauratora i muzealaca te pripadnicima talijanskih „Plavih kaciga“ za zaštitu baštine uspješno su već evakuirali dio kulturnih dobara.

Službe za zaštitu kulturne baštine u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite evakuirat će najugroženija kulturna dobra kada se za to steknu uvjeti. U pripremi evakuacije pokretnih kulturnih dobara uz djelatnike Službe za zaštitu kulturne baštine sudjeluju i djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, muzealci i arhivisti. Sakralna baština evakuirat će se u prostore sisačke biskupije, a ostale pokretne zbirke u Gradski muzej Sisak. Pokrenuti su radovi na hitnoj sanaciji zgrade Gradskog muzeja u Sisku kako bi se mogla prihvatiti i pohraniti sva ostala građa.
 
Okvirni podaci o štetama na kulturnim dobrima

Na području Sisačko moslavačke županije oštećene su povijesne gradske jezgre Siska, Petrinje, Gline te gotovo sva pojedinačno zaštićena kulturna dobra na području županije. Podaci o oštećenjima se još uvijek prikupljaju i konzervatori sustavno pregledavaju teren, a prema do sada prikupljenim podacima konzervatorskih odjela evidentirana je šteta na ukupno 120 sakralnih građevina, uglavnom crkava, kapela, samostana i nekoliko župnih dvorova. Prema dosadašnjim prijavama štete i pregledima konzervatora broj oštećenih sakralnih građevina po županijama iznosi:  Sisačko-moslavačka županija - katedrala i 6 župnih crkvi je uništeno ili teško oštećeno i još 20 župnih crkava je teško oštećeno, Krapinsko-zagorska županija - 26 crkava i kapela i 3 župna dvora,  Bjelovarsko-bilogorska županija - 18 crkava, Zagrebačka županija - 13 crkava i kapela, Koprivničko-križevačka županija - 17 crkava, Međimurska županija - 3 crkve, Varaždinska županija - 5 crkava i kapela, Karlovačka županija - 6 crkava, Brodsko-posavska županija - 2 crkve.

Od kulturno-povijesnih cjelina najteže je stradala povijesna jezgra Petrinje, u kojoj različiti stupanj oštećenja imaju sve zgrade od ukupno 527 zgrada u jezgri. Karakter oštećenja u Sisku i Glini sličan je oštećenjima nastalim u Zagrebu, a od ukupno 1188 zgrada u povijesnoj jezgri oštećeno je oko 800 zgrada u kategorijama štete od lakših oštećenja do znatnih i teških oštećenja. Pojedinačno zaštićenih 30-ak stradalo je u navedenim kategorijama.

Zgrade u kojima su djelovali Radio Sisak i Radio Petrinja neuporabljive su, ali je  intervencijom Ministarstva, Stožera civilne zaštite, Udruge HURIN i Vijeća za elektroničke medije organizirana druga lokacija i dostava sve potrebne opreme kako bi nastavili s radom.


Dostava podataka o štetama na kulturnim dobrima

Ministarstvo kulture i medija upućuje vlasnicima i korisnicima kulturnih dobara molbu da dostave podatke o štetama na kulturnim dobrima uzrokovanim potresima s epicentrom nedaleko Petrinje, te podatke o eventualnom pogoršanju već nastale štete prouzročene potresom u Zagrebu 22. ožujka 2020. na već popisanim i pregledanim kulturnim dobrima. Podatke sa sljedećim sadržajem o štetama na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima potrebno je dostaviti putem e maila na adresu potres@min-kulture.hr
>>> OBRAZAC - Prijava štete

Odluke o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na kulturnim dobrima Ministarstvo je u četvrtak, 31. prosinca donijelo Odluku o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine i Odluku o provođenju hitnih mjera zaštite i provedbi popisa štete na pokretnim kulturnim dobrima i pokretnoj kulturnoj baštini u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine kojima se službama za zaštitu kulturne baštine naređuje provođenje hitnih mjera zaštite i utvrđivanje popisa šteta te postupanje za provođenje hitnih mjera zaštite na pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini.

Popis pojedinačnih nepokretnih kulturnih dobara na području Sisačko-moslavačke županije - poveznica https://min-kulture.gov.hr/istaknute-teme-12/obavijesti-vezane-uz-potrese-19796/podrucje-sisacko-moslavacke-zupanije/popis-pojedinacnih-nepokretnih-kulturnih-dobara-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije/20404

Kulturno - povijesne cjeline na području Sisačko-moslavačke županije - poveznica https://min-kulture.gov.hr/?id=20619

Popis osoba koje imaju dopuštenje za izradu konzervatorskih elaborata, arhitektonskih snimaka i projekata za radove na nepokretnom kulturnom dobru – poveznica https://min-kulture.gov.hr/?id=11416

Upute za provođenje zahvata hitnih mjera zaštite na pojedinačno zaštićenim zgradama i zgradama u povijesnim jezgrama, oštećenim potresom od 29. prosinca 2020. godine, za koje nije potrebno ishoditi suglasnost nadležnog tijela.- poveznica https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Upute%20za%20provođenje%20hitnih%20mjera%20zaštite%20na%20zgradama%20oštećenim%20potresom%20od%2029%20prosinca%202020..pdf


Evakuacija kulturnih dobara s područja pogođenih potresom